Miljöpolicy

VISABs Miljöpolicy

VISABs miljöpolicy är att få ett aktivt miljötänkande med förebyggande åtgärder i vårt dagliga arbete. Miljöengagemanget skall omfatta alla medarbetare. Gemensamt skall vi verka för att förebygga förorening och belastningen på natur och miljö. Vårt grundkrav är att uppfylla de lagar och föreskrifter som finns.

Åtaganden och Insatser för att förverkliga vår strategiska plan som förbättrar både yttre och inre miljö.

  • Att identifiera verksamhetens miljöaspekter, analysera dessa och verka för minskad miljöpåverkan genom ständiga förbättringar.
  • Att minimera energi användingen samt att använda det miljömässiga bästa energialternativet för respektive enhetsprocess.
  • Att miljöarbetet följer den s.k. försiktighetsprincipen, vilket betyder att undvika riskfyllda arbetsmoment, och istället hitta säkrare arbetssätt och metoder.
  • Att alla arbetstagare, samarbetspartners, leverantörer och kunder, åtar sig att ta ansvar och samarbeta med dessa i syfte att också öka deras miljömedvetenhet och stödja dem i att minska sin miljöbelastning.
  • Att vi fastställer lagar och andra krav samt analyserar verksamhetens efterlevnad av dessa.
  • Att verka för att minska utsläpp och avfall samt förebygga föroreningar.
  • Att informera och utbilda om miljörisker, hantering och handhavande.
  • Att ständigt analysera och arbeta med förbättringar i ledningssystemet för miljö.

 

Mikael Hansen, VD

Har du frågor?

Sandra

Kundtjänst

Hur kan jag hjälpa dig?

Fyll i formuläret så återkopplar vi snarast! Eller ring oss på 0346 – 154 05